Giới thiệu

Trong năm 2016, Phú Yên đã khảo sát 91 doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện đề tài "Đánh giá trình độ công nghệ" và đã  áp dụng kết quả của đề tài thực hiện điều tra hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tổng điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2015 theo tiêu chí Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN, mục tiêu mà Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra có thể tóm tắt ở 4 điểm chính:

1. Hình thành báo cáo tổng hợp đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của 91 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, dựa trên dữ liệu điều tra cụ thể và phân tích có hệ thống;

2. Thiết lập lại cơ sở dữ liệu và xây dựng lại Web về trình độ công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển KT-XH của tỉnh Phú Yên;

3. Tạo nền tảng cho việc xây dựng và đánh giá hiệu quả cho các quy hoạch chuyên ngành; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ Sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ...;

4. Gắn kết với các địa phương trong cả nước tạo định hướng phát triển công nghệ chung cho nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phương pháp luận

I. Mục tiêu công tác đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp - Tổng điều tra thu thập các thông tin, phân tích, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Thông tư số 04/2014/TT-BKHCN.

Tài khoản