So sánh giữa các ngành- dạng cột

Năm khảo sát
Ngành 1
Ngành 2
Ngành 3
Ngành 4

Ngành T/45 H/22 I/15 O/18 Tcc