BIITCO JSC

Danh sách phần mềm đã và đang triển khai

STT Tên phần mềm Đơn vị đã triển khai
1 Cổng thông tin điện tử Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Sở khoa học và công nghệ Hưng Yên
Sở khoa học và công nghệ Ninh Bình
Sở khoa học và công nghệ Bắc Ninh
Sở giáo dục và đào tạo Đà Nẵng
Thi đua và khen thưởng Ninh Bình
Trang thông tin phục vụ nông nghiệp Quảng ninh
Sở khoa học và công nghệ Hà Giang
2 Đánh giá trình độ công nghệ Sở khoa học và công nghệ Vĩnh Long
Sở khoa học và công nghệ Vĩnh Phúc
Sở khoa học và công nghệ Hưng Yên
Sở khoa học và công nghệ Phú Yên
3 Sàn giao dịch công nghệ/thiết bị Sở khoa học và công nghệ Hải Phòng
Sở khoa học và công nghệ Quảng Ninh
Sở khoa học và công nghệ Sơn La
4 Quản lý thi đua khen thưởng Ban thi đua và khen thưởng Ninh Bình
5 Quản lý cán bộ Sở khoa học và công nghệ Hưng Yên
Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Sở khoa học và công nghệ Lạng Sơn
6 Quản lý hồ sơ công văn Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
7 Quản lý an toàn bức xạ, hạt nhân Sở khoa học và công nghệ Quảng Ninh
8 Quản lý nhiệm vụ khcn (đề tài, dự án) Sở khoa học và công nghệ Quảng Ninh
Sở khoa học và công nghệ Lạng Sơn
Sở khoa học và công nghệ Hưng Yên
9 Đánh giá độ hài lòng khách hàng Viện năng suất Việt Nam
10 Quản lý đào tạo trường trung cấp chính trị Trường trung cấp chính trị Vĩnh Phúc
11 Phần mềm dịch vụ công Sở ban ngành, huyện
12 Quản lý văn thư lưu trữ Văn thư lưu trữ Ninh Bình
13 Cổng thông tin tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ và chuyên gia Sở khoa học và công nghệ Hà Nội
14 Quản lý thị trường Chi cục quảng lý thị trường Lạng Sơn
Chi cục quảng lý thị trường Hưng Yên